Wizyty
Dziś: 63Wszystkie: 416519

Procedura wydawnicza

Dla autorów » Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza

 

PODPISANIE UMOWY

Przyjęcie tekstu do publikacji poprzedzone jest podpisaniem umowy wydawniczej, w której autor zobowiązuje się do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, napisanego zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi COPE.

Zasady etyki

Wydawnictwo przestrzega standardów rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Autor utworu musi posiadać zgody autorów, gdy wykorzystuje w swojej pracy fragmenty innych publikacji, wykresy, ilustracje.

W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej plagiatom oraz zjawiskom ghostwriting i guest-authorship Wydawnictwo wymaga bardzo starannego oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji. W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly  Publishing: https://publicationethics.org/core-practices.

 

PROCEDURA RECENZJI WYDAWNICZYCH DLA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki:

  • określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym,

  • zauważone przez recenzenta ewentualne niedociągnięcia i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,

  • propozycje zmian lub uzupełnienia treści, które mogą przyczynić się do atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.

  • Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.

PRZYJĘCIE TEKSTU DO PUBLIKACJI

Tekst może zostać przyjęty do wydania po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych. W przypadku gdy recenzent zgłasza potrzebę uzupełnienia tekstu czy dokonania w nim poprawek, wydawca przekazuje autorowi uwagi, zastrzeżenia wynikające z recenzji i wskazuje termin na uwzględnienie ich. Tekst poprawiony przez Autora i zaakceptowany przez recenzenta zostaje poddany procesowi redakcyjnemu.

PROCES REDAKCYJNY

Tekst podlega opracowaniu redakcyjnemu przez wydawnictwo według schematu:

-weryfikacja merytoryczna - sprawdzenie stanu prawnego publikacji, prawidłowości powołań aktów prawnych i orzecznictwa, a także literatury, -opracowanie graficzne, korekta językowa i ujednolicenie zapisów (skrótów, literatury, przypisów, powołań), weryfikacja elementów ilustracyjnych (tabel, wykresów, diagramów, schematów, wzorów itp.)

-skład tekstu

-korekta autorska – tekst przekazywany jest autorowi przez wydawnictwo w formacie pdf

-autor dokonuje akceptacji prac wykonanych przez wydawnictwo i zapisuje swoje uwagi i propozycje na wydruku papierowym lub na pliku pdf lub w plikach word (z odniesiem do stron z przekazanego pdf)

-wydawnictwo wykonuje poprawki i przekazuje autorowi w postaci pliku pdf

-akceptacja autorska ostatecznej wersji tekstu oraz okładki przed drukiem tj.

przekazanie ostatecznie zaakceptowanych materiałów na wydruku papierowym podpisanym przez autora.

DRUK KSIĄŻKI

-książka będzie drukowana w formie i nakładzie zgodnym z zapisami w umowie autorskiej

DYSTRYBUCJA

-dystrybucja książki będzie się odbywała zgodnie z zapisami w umowie autorskiej w formie książkowej lub w wersji elektronicznej, poprzez hurtownie książek, księgarnie i stronę internetową wydawcy