Wizyty
Dziś: 72Wszystkie: 1109047

Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:35.00

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 

Wydanie I

Wrocław 2012

ISBN 978-83-60732-53-3

Oprawa broszurowa, format B5

202 s.

 

Fragment ze wstępu

[...] Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, zawiera rozważania na temat

poglądów o polityce i polityczności, kierunków ich badania oraz zastosowania

niektórych zjawisk–kategorii analitycznych, takich jak zmiana polityczna, działanie

polityczne, sieć – do eksploracji polityki [...]

Mamy nadzieję, że książka ta okaże się przydatna w studiach i dyskusjach

nad problematyką sensu, treści i mechanizmów polityki oraz kryteriami i granicami

polityczności – ich historyczną i współczesną dynamiką i zmiennością. Zapraszamy

do lektury nie tylko pracowników akademickich i studentów kierunków

humanistycznych i społecznych, ale i wszystkie osoby interesujące się tymi niezmiernie

ważnymi dla rozumienia współczesnego świata polityki zagadnieniami.

 

Spis treści

A n d r z e j W. J a b ł o ń s k i

Polityka. Teoretyczna ewolucja pojęcia ................................................................... 11

L e s z e k S o b k o w i a k

Metodologiczne problemy zmiany politycznej ....................................................... 43

A n d r z e j C z a j o w s k i

Polityczność działań społecznych ............................................................................. 69

M o n i k a Wi c h ł a c z

Sieć a rozumienie przestrzeni polityki .................................................................. 101

D o r o t a D r a ł u s

Esencjalizm w koncepcji polityczności Carla Schmitta ........................................ 125

Ł u k a s z B ł a s z c z y k i e w i c z

Polityczność w teoriach socjologicznych Parsonsa, Giddensa i Bourdieu .......... 161

K a r o l M o r a w s k i

Laclaua i Mouffe teoria polityczno.ci ................................................................... 181