Wizyty
Dziś: 67Wszystkie: 416523

Zasady etyki

Dla autorów » Zasady etyki

Zasady etyki

Wydawnictwo przestrzega standardów rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Autor utworu musi posiadać zgody autorów, gdy wykorzystuje w swojej pracy fragmenty innych publikacji, wykresy, ilustracje.

W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej plagiatom oraz zjawiskom ghostwriting i guest-authorship Wydawnictwo wymaga bardzo starannego oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji. W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly  Publishing: https://publicationethics.org/core-practices.