Wizyty
Dziś: 12551Wszystkie: 1185509

DECYDOWANIE W POLITYCE

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:35.00
DECYDOWANIE W POLITYCE

Andrzej Czajowski


Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Wydanie I 
Wrocław 2013
Format B5,
s. 218

ISBN 978-83-60732-81-7
[...] Treść książki wynika z analizy literatury dotyczącej zjawiska polityki,
działań politycznych, decyzji i procesów społecznych, wartości, potrzeb,
interesów, podmiotów politycznych, uwarunkowań procesów decyzyjnych.
Analiza ta doprowadziła mnie do sformułowania szeregu twierdzeń,
które są niekiedy rozwinięciem, niekiedy modyfikacją dotychczasowych
osiągnięć w nauce, a niekiedy nowym spojrzeniem na problemy
zawarte w dotychczasowej teorii. Wiele wątków w niniejszej książce
ukazuje historię myśli naukowej, w szczególności polskiej myśli naukowej,
dotyczącej poruszonych przeze mnie zagadnień. Stąd obfituje ona
w nazwiska teoretyków, których koncepcje przybliżam i staram się
spojrzeć na nie krytycznie. Dzięki temu udało mi się, jak sądzę,
ukazać ogrom trudu - często już zapomnianego, zagubionego
na kartkach starych książek - jaki był ich udziałem w problematyce,
z którą przyszło mi się zmagać. [fragment ze Wstępu] Rozdział I. Sposoby rozumienia polityki i tego co polityczne........11 1.1. Wprowadzenie........13 1.2. Potoczne ujęcia polityki........14 1.3. Merytoryczne i ideologiczno-doktrynalne ujęcia polityki........19 1.4. Teoretyczne ujęcia polityki........25 1.5. Metodologiczne ujęcia polityki........29 1.6. Obszary polityki........32 Rozdział II. Działania polityczne, quasi-polityczne i około-polityczne........40 2.1. Działanie społeczne jako kategoria analityczna........40 2.2. Działania polityczne........54 2.3. Działania quasi-polityczne i około-polityczne........67 Rozdział III. Decyzja, czyli wybór działania w działaniu........70 3.1. Sposoby wyboru działania........ 70 3.2. Decyzja a wybór........74 3.3. Problem tzw. niedecyzji........77 3.4. Natura procesu........80 3.5. Proces decyzyjny w polityce a proces polityczny........ 87 3.6. Struktura procesu decyzyjnego........90 3.7. Modele procesu decyzyjnego a metoda analizy decyzyjnej........98 3.8. Rodzaje decyzji politycznych........100 Rozdział IV. Przedmioty decyzji politycznych........104 4.1. Wartość przedmiotem wyboru działania politycznego........104 4.2. Wartość a potrzeba........115 4.2.1. „Potrzeba” w mowie potocznej i nauce........115 4.2.2. Krytyka pojęcia potrzeby jako stanu braku........121 4.2.3. Krytyka pojęcia potrzeby jako kategorii teorii motywacji........123 4.2.4. Krytyka pojęcia potrzeby w „znaczeniu obiektywnym”........125 4.3. Potrzeba a interes ........131 4.4. Wartości, potrzeby i interesy w polityce........133 Rozdział V. Podmioty decyzji politycznych ........141 5.1. Pojęcie podmiotu politycznego......141 5.2. Miejsce podmiotów politycznych w procesach decyzyjnych........143 5.3. Rodzaje podmiotów decyzji politycznych........150 Rozdział Vi. Uwarunkowania decyzji politycznych........159 6.1. O pojęciu sytuacji decyzyjnej........159 6.2. Granice, struktura i dynamika sytuacji decyzyjnej........163 6.3. Uwarunkowania decyzji politycznych wybranych podmiotów........178 Rozdział VII. Podejmowanie decyzji politycznych........187 7.1. Podejmowanie decyzji przez naród........188 7.2. Podejmowanie decyzji w partii politycznej........195 7.3. Podejmowanie decyzji przez parlament........200 7.4. Podejmowanie decyzji przez rząd........204 7.5. Podejmowanie decyzji przez jednostkę ludzką........207 Zakończenie........209 Bibliografia........211