Wizyty
Dziś: 37Wszystkie: 538536

Zasady etyki

Zasady etyki publikacyjnej we Wrocławskim Wydawnictwie Naukowym ATLA2 

OBOWIĄZKI AUTORÓW i WYDAWNICTWA

 

Przyjęte przez Wydawnictwo teksty nie powinny budzić wątpliwości naukowych, ani merytorycznych zawartych w nich treści.

Jeżeli Autor w artykule lub publikacji powołuje się na wyniki badań innych Autorów, każdy przytoczony przez niego fragment musi miec podane źródło lub przypis i musi być zaprezentowany w formie cytatu – jeżeli jest oparty na podstawie odpowiedniej literatury danego przedmiotu a powołujący sie na nią Autor musi znać cytowaną pracę. Za nieetyczne uważa sie kopiowanie z innych publikacji fragmentów tekstów wraz z cytowaną w nich literaturą bez znajomosci tej literatury. Natomiast teksty, które są zamieszczane, np. w związku z wymianą zdań czy poglądów od osób trzecich ze względu na etykę korzystania z cudzej myśli muszą mieć wyraźną zgodę tych osób na piśmie na ich użycie.

Autor deklaruje, że nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich – w tym praw autorskich i osobistych – jego oświadczenie obejmuje zarówno tekst utworu, jak i zdjęcia rysunki, schematy i wykresy, a także inne utwory, przekazy nie będące utworami lub ich fragmenty wykonane osobiście przez Licencjodawcę lub przez inne osoby, na które Autor musi posiadać zgodę tych osób.

Wszelkie dane identyfikacyjne podane w artykule lub publikacji muszą mieć zgodę tej osoby lub osoby ją reprezentujacej.

Wydawnictwo nie przyjmuje publikacji, które mają znamiona ghostwritingu i guest publishingu ponieważ uznane są one za nieetyczne i nie są akceptowane przez Wydawnictwo.

Jeżeli tekst jest przygotowany przez kilku autorów, to każdy autor musi oświadczyć jaki miał wkład/udział w jego tworzeniu, jak również podać nazwiska wszystkich osób tworzących tą monografię lub publikację, podając imię, nazwisko autora (afiliację) oraz procentowy udział w tworzeniu zarówno koncepcji jak również w powsatnie całej publikacji. 

Przeciwdziałajac dalece nieetycznemu ghostwritngowi, guest autorshipowi i honorary autorshipowi Autor musi złożyc deklarację, iż te zjawiska nie występują w składanej publikacji, praca wcześniej nie była publikowana w innym wydawnictwie i nie pozostaje w konflikcie interesów od wkładów naukowych innych osób i jest świadomy, że wszelkie działania podjęte przez Wydawnictwo w przypadku ich wykrycia będą demaskowane a informacje o tych zjawiskach bedą przekazywane instytucjom zatrudniajacym autorów, towarzystw naukowych oraz wydawców).

Należy podać wszystkie źródła finansowania badań naukowych i wkład innych osób w przygotowanie publikacji, ponieważ odpowiedzialnośc za naruszenie ich praw autorskich do tekstu ponosi autor zgłaszanej monografii lub publikacji.

Wszelkie wykryte przejawy i przypadki nierzetelności, niewiarygodności i nieuczciwości  naukowej będą ujawniane, i  przekazywane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

Obowiązkiem Wydawnictwa jest dążenie do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk guest authorship i ghostwriting jako nieeteycznych i na etapie przyjmowania dzieła do publikacji ujawnienia wszystkich osób, które miały istotny wkład  w jej powstanie bez pomijania ich w  tworzeniu dzieła, ale również jeżeli udział Autora jest nieznaczny lub go wogóle nie było nie może być Autorem lub współatorem.

Redaktor Wydawnictwa podejmuje decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu kierując się jakością naukową (merytoryczną), ale także potrzebą rynku wydawniczego. Na ocenę przyjęcia tekstu przez Wydawnictwo nie mają: poglądy polityczne, pochodzenie atorów,  płeć, orientacja seksualna czy wyznawana lub nie – religia, a wszystkie dane dotyczące Autrów są poufne. 

Tekst  może zostać ujawniony przez Redaktora Wydawnictwa tylko Autorowi lub Autorom, recenzentom, tłumaczowi, a informacje w nim zawarte nie mogą być wykorzystane do czasu jego publikacji.

Każdy zgłoszony do publikacji tytuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywizm a wszelkie komentarze muszą wynikać jedynie z ocenianej treści a nie osobistych uprzedzeń. Jeżeli recezenzowany tekst zawiera znamiona ghostwritingu, guest authorship, plagiatu, rezenzent ma wskazać fragment, który budzi podejrzenia w tej kwestii.

Wydanictwo wymaga od Autora oświadczenia, że zapoznał się z uwagami Recenzenta i zastosował się do nich.

W przypadku podejrzenia o plagiat, guest authorship i ghostwriting, które stanowią nieetyczną praktykę i nie są akceptowane przez Wydawnictwo, taki tekst jest odrzucany z powodu istniejących wad prawnych, a o zaistniałej sytuacji powiadamiany jest Autor oraz  instytucja,  w której pracuje lub współpracuje autor.