Wizyty
Dziś: 7Wszystkie: 1234012

Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Oferta wydawnictwa » Książki naukowe i akademickie

Cena:130.00

Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Wrocław 2018

ISBN978-83-65071-28-6

W prezentowanym opracowaniu Autorzy podejmują próbę zdefiniowania treści zasady ochrony informacji przez osoby wykonujące zawody prawnicze (z których znaczna część identyfikowana jest równocześnie z osobami będącymi funkcjonariuszami publicznymi lub pełniącymi funkcje publiczne), objętych na gruncie przepisów ustawowych tajemnicą (klauzulową, quasi-klauzulową, zawodową, funkcyjną, a nawet prywatną). Jednocześnie starają się zaprezentować przykłady rozstrzygania kolizji, do których dochodzi w przypadkach granicznych, zazwyczaj wynikających z praktyki udostępniania informacji klasyfikowanych jako informacje publiczne.

Dodatkowym walorem publikacji jest pogłębiona analiza orzecznictwa dotyczącego zasadności powoływania się przez funkcjonariuszy publicznych oraz przez konkretne organy (instytucje) na ustawowo potwierdzone tajemnice, przede wszystkim z punktu widzenia ochrony praw beneficjenta gwarantowanej ochrony.

Publikacja skierowana jest nie tylko do osób wykonujących wykonujące zawody prawnicze, ale do tych wszystkich, którzy w swojej praktyce mają do czynienia z ochroną informacji w ramach przewidzianych prawem tajemnic, a także wszystkich tych, którzy zainteresowani są przedmiotową problematyką bądź na płaszczyźnie badań naukowych, jak i dydaktycznych.

 

 

Spis treści:

Wykaz skrótów 9

Wstęp 11

ROzdział I

Zawody zaufania publicznego i zawody prawnicze

Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn

 

1. Konstytucjonalizacja pojęcia zawodu zaufania publicznego 15

2. Zawód prawniczy 21

3. Klasyfikacja prawniczych zawodów jako zawodów zaufania publicznego 25

 

 

Rozdział II

Ochrona informacji i jej źródeł

Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn

 

1. Pojęcie i źródła informacji 41

2. Konstytucyjne podstawy realizacji prawa do informacji 45

3. Konstytucyjne granice prawa do informacji 55

4. Status prawny osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

z punktu widzenia zdefiniowania gwarancji ochrony posiadanych przez nich

informacji 61

4.1. Osoba wykonująca prawniczy zawód zaufania publicznego jako

funkcjonariusz publiczny 62

4.2. Pełnienie przez osobę wykonującą prawniczy zawód zaufania

publicznego funkcji publicznej 67

4.3. Ochrona informacji w praktyce wykonywania zawodu

adwokata i radcy prawnego 73

5. Obowiązek czy prawo ochrony tajemnicy osób wykonujących prawnicze

zawody zaufania publicznego 78

5.1. Obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa 78

5.2. Ochrona tajemnicy jako obowiązek zachowania poufności

pozyskanych informacji 82

 

ROzdział III

Pojęcie i klasyfikacja tajemnic

Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn

 

1. Jawność informacji 87

2. Istota tajemnicy i sposoby definiowania obowiązku jej ochrony 91

3. Specyfika klasyfikowania tajemnic w polskim porządku prawnym 99

4. Zasady i procedury uchylania tajemnic – ujęcie modelowe 113

 

 

ROzdział Iv

Prawne zdefiniowanie tajemnic osób wykonujących prawnicze

zawody zaufania publicznego

Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn

 

1. Tajemnica adwokacka 115

2. Tajemnica radcowska 124

3. Tajemnica notarialna 129

4. Tajemnica komornicza 137

5. Tajemnica sędziowska 146

6. Tajemnica prokuratorska 152

7. Tajemnica wiążąca radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 158

8. Tajemnica prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej 161

9. Tajemnica wiążąca asesora sądowego 162

10. Tajemnica wiążąca asesora prokuratury 164

11. Tajemnica wiążąca referendarza sądowego 168

12. Tajemnica wiążąca asystenta sędziego 171

13. Tajemnica wiążąca asystentów prokuratorów i starszych asystentów

prokuratorów 175

14. Specjalne procedury służące ochronie dokumentów 177

14.1. Nadanie klauzuli tajności 177

14.2. Zabezpieczenie dokumentów objętych tajemnicą zawodową przez

organ przeprowadzający czynności przeszukania lub zatrzymania

rzeczy 189

 

 

ROzdział V

Obowiązek ochrony prywatności i danych osobowych

Justyna Węgrzyn

 

1. Zakres i charakter ochrony 193

2. Pojęcie prywatności 196

2.1. Ochrona prywatności w trakcie postępowania prowadzonego przez

organy publiczne 199

2.2. Dane osobowe jako informacje chronione 208

2.2.1. Specyfika zabezpieczeń danych osobowych w związku z ich

przetwarzaniem 210

2.2.2. Kontrola przetwarzania danych osobowych jako element ich

ochrony 215

3. Prawo do ochrony prywatności i danych osobowych a zasady wykonywania

czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Policję 219

 

 

ROzdział Vi

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy zawodowej

Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn

 

1. Zakres odpowiedzialności 229

2. Zbieg przepisów o odpowiedzialności 237

 

 

ROzdział Vii

Ochrona tajemnic zawodów zaufania publicznego jako podstawa ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej i prawa

do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Mariusz Jabłoński

 

1. Prawo dostępu do informacji publicznej i prawo do ponownego wykorzystania

informacji sektora publicznego 245

2. Osoba wykonująca prawniczy zawód zaufania publicznego jako zobowiązany

do udostępniania informacji publicznej i informacji sektora publicznego 260

2.1. Zasadność udostępnienia informacji publicznej i informacji sektora

publicznego przez adwokata i radcę prawnego 262

2.2. Komornik sądowy i notariusz jako zobowiązani na podstawie udip.

i upwisp. 268

2.3. Udostępnianie informacji publicznej i informacji sektora

publicznego przez sądy, prokuraturę, Prokuratorię Generalną RP

i IPN 274

2.4. Ochrona „wytycznych służbowych” w kontekście ich udostępniania

na podstawie udip. i upwisp. 280

 

 

Zakończenie 283

 

Bibliografia 289